Regjeringen vil fremskynde forbud mot halvautomatiske jaktrifler

Regjeringen vil fremskynde forbud mot halvautomatiske jaktrifler

I en nylig fremlagt proposisjon ber regjeringen om en kort frist for å avhende de halvautomatiske jaktriflene som vil bli forbudt etter ny våpenlov. Det loves ingen kompensasjon for de som rammes.

​​​Da ny våpenlov ble vedtatt i 2018, ble det fastsatt en frist på tre år etter lovens ikrafttredelse, for å avhende halvautomatiske jaktvåpen som i ny lov ville bli forbudt. Stortinget vedtok videre at det skulle utredes hvordan våpeneiere som blir rammet kan kompenseres.

Bakgrunn

Før den nye våpenloven kan tre i kraft, må det vedtas en ny våpenforskrift. Et forslag til ny våpenforskrift var på høring i sommer, og det ble samtidig fremmet forslag om mindre justeringer i våpenloven som ble vedtatt i 2018. NJFF reagerte da på at spørsmålet om kompensasjon tilsynelatende ikke var vurdert. Videre ble det forslått en lovjustering, med en kort frist etter lovens ikrafttredelse, for å avhende halvautomatiske jaktvåpen som blir forbudt. Justisdepartementet la til grunn at eiere av slike våpen allerede har hatt god tid til å avhende/destruere våpen som blir forbudt etter ny lov.

NJFF mener det er urimelig å forvente at eiere av halvautomatiske jaktrifler allerede har avhendet eller destruert lovlig ervervede våpen før det er avklart nøyaktig hvilke modeller som vil omfattes, og før spørsmålet om kompensasjon er avklart.

Et annet moment som taler for at det er urimelig med en kort frist for å avhende/destruere våpen som blir forbudt, er at et generelt forbud mot erverv av høykapasitetsmagasiner allerede har trådt i kraft (1.okt.2020) https://www.njff.no/nyheter/Sider/Endringer-i-vapenforskriften-.aspx

Forslag til lovendringer​​

I en proposisjon som nylig var til behandling i statsråd, opprettholder regjeringen forslaget om å korte ned tidsfristen for å avhende våpen som blir forbudt, til ett år etter lovens ikrafttredelse. Spørsmålet om kompensasjon til de som rammes av forbudet er fullstendig utelatt.
Saken er nå oversendt Stortingets Justiskomité, som på nyåret skal behandle forslaget til lovendringer. NJFF følger prosessene rundt ny våpenlov tett, og vil påvirke til at Stortinget følger opp det faktum at regjeringen ikke har levert på Stortingsvedtaket om å utrede hvordan våpeneiere som må avhende lovlig ervervede våpen, kan kompenseres.

Fremdrift i Stortingets behandling av saken, kan følges her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81820

Høringsinnspill fra NJFF

Her kan du lese hele NJFFs høringsinnspill

Et utdrag av høringssvaret:

Våpenlova § 43 første ledd skal lyde:
Forbodet mot å ha halvautomatiske rifler etter § 5 andre ledd nr. 3 trer i kraft eitt år etter ikraftsetjinga av denne lova.

NJFFs kommentar:
Det vil være urimelig å endre denne overgangsregelen til ett år. Departementets argumentasjon om at dette forbudet har vært kjent siden loven ble vedtatt, er i beste fall upresis. Hvilke modeller som konkret vil falle inn under forbudet, vil først være klart etter at denne forskriften er vedtatt. En kan ikke forvente at jegerne som eier halvautomatiske rifler avhender våpen uten å vite om akkurat deres våpenmodell vil omfattes av forbudet.

Det har riktig nok blitt sirkulert et skriv internt i politiet om hvilke våpenmodeller som kan antas å bli omfattet av et forbud, slik at våpensøkere har blitt advart mot å søke erverv av enkelte modeller. En kan ikke legge til grunn at eksisterende våpeneiere må regnes som opplyst på bakgrunn av et internskriv i politiet, med en liste over våpen som «antas å bli forbudt».

Uklarheten rundt hvilke modeller som blir omfattet, har gjort det vanskelig for eiere av halvautomatiske jaktrifler å få avhendet disse ved salg. Det er også urimelig å forvente at våpeneiere har gått til det skritt å plombere eller destruere jaktvåpen, med økonomisk tap, på bakgrunn av at enkelte modeller «antas å bli forbudt», uten å vite det sikkert. At det ikke har kommet noen avklaring rundt evt. kompensasjon, er også en faktor som har bidratt til at det har vært naturlig å avvente til forskriften vedtas.

Under behandlingen av ny våpenlov i Stortinget, ble det votert over, og med flertall vedtatt at: «Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan våpeneiere som rammes av forbudet mot enkelte typer halvautomatiske rifler, kan kompenseres.»

Jegere som rammes av forbudet, og som må avhende lovlig ervervede våpen – i praksis uten mulighet til å få solgt disse, har forventet at det vil komme en kompensasjonsordning.

NJFF hadde forventet at Regjeringen fulgte opp Stortingets vedtak, og i det minste gjort en grundig vurdering rundt kompensasjon. Ifølge høringsnotatet til ny våpenforskrift er Stortingets vedtak ikke fulgt opp, og kompensasjon er tilsynelatende ikke en gang vurdert. Det er uakseptabelt.

Forslag:
Departementet fremlegger ikke forslag om endring i §43 i ny våpenlov.

Stortingets vedtak om å vurdere kompensasjon følges opp.